โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สีลม

EPDM

2009 เปล่งประสิทธิ สีลม (Large) 2009 เปล่งประสิทธิ สีลม1 (Large) 2011 เปล่งประสิทธิ์สายลม (Large)